Hengel sportvereniging ‘s-Hertogenbosch spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Hengel sportvereniging ’s Hertogenbosch behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Hengelsport vereniging ‘s-Hertogenbosch geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Hengelsport vereniging ‘s-Hertogenbosch geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Hengelsport vereniging ‘s-Hertogenbosch garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.