Bevoegdheden controleurs

De bevoegdheden van verenigingscontroleurs zijn enerzijds gebaseerd op het verenigingsrecht (statuten) en anderzijds op de voorwaarden van de toestemming (vergunning) van de sportvisser.

Verenigingsrecht

Een sportvisser die lid is van een hengelsportvereniging is als lid van die vereniging gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van zijn vereniging. In de statuten en/of het huishoudelijk reglement van een hengelsportvereniging zal zijn opgenomen dat de sportvisser verplicht is om mee te werken aan controles door hengelsportcontroleurs. Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dus dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten.

Voorwaarden van de toestemming (vergunning)

In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is (op pagina 3) de verplichting voor de sportvissser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven aan controleurs, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren. Deze verplichting zal ook vaak zijn opgenomen in de toestemming (vergunning) voor wateren die niet zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. Naast de verplichting op basis van de statuten of het huishoudelijk reglement is het ter inzage afgeven van documenten dus vaak ook een voorwaarde van de toestemming zelf.

Bevoegdheden

Controleurs van een hengelsportvereniging of -federatie zijn vrijwilligers die namens een hengelsportvereniging of namens een hengelsportfederatie controleren. Het gebied waar een verenigingscontroleur mag controleren is dan ook beperkt tot het eigen verenigingswater en het gebied waar een federatiecontroleur mag controleren is beperkt tot de wateren waar de federatie visrechten heeft, tenzij in overleg met andere visrechthebbenden is afgesproken dat de controleur ook op het water van die andere visrechthebbenden mag controleren. Volgens de geldende regels van HSV ’s-Hertogenbosch, is de controleur gerechtigd om te controleren of de visser zich aan het reglement van de vereniging houdt. Hierbij kan ook gevraagd worden, bij het vissen op karper, om een hengel binnen te halen ter controle van het loodsysteem.

De controleurs zijn “gewoon” burger dus zij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Wel mogen zij iemand vragen stellen en de gegevens van de sportvisser noteren. Daarnaast mogen zij bij het constateren van een overtreding als vertegenwoordiger van de vereniging of federatie de visdocumenten innemen. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren blijven namelijk eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt. Dit is ook vermeld (pagina 4) in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Neemt een controleur documenten in omdat de sportvisser de regels overtreedt, dan moet de controleur de ingenomen documenten direct afgeven of opsturen aan het bestuur van de hengelsportvereniging waarvan de visser lid is. De controleur moet hierbij de reden aangeven waarom de documenten zijn ingenomen. Het bestuur van de vereniging waarvan de visser lid is, besluit daarna of er een sanctie wordt getroffen tegen dit lid en of deze zijn vispapieren terugkrijgt of niet.

Tip voor controleurs

Als het vermoeden bestaat dat een sportvisser zich niet aan de regels houdt, vraag dan eerst naar de documenten en houdt deze vast totdat u weet of uw vermoeden juist is. Een sportvisser zal zijn documenten immers moeilijker afgeven als hij weet dat ze worden ingenomen.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u als controleur de gegevens van gecontroleerde sportvissers noteren.

Op deze manier kan een sportvisser die lid is van een (aangesloten) vereniging altijd later ter verantwoording worden geroepen ( bv.  door zijn bestuur, ook als de documenten niet zijn ingenomen.)

Wij raden u wel aan om met het noteren van gegevens uitermate terughoudend  in het kader van de AVG (bescherming persoonsgegevens). Onder bepaalde voorwaarden heeft u als controleur van een vereniging een gerechtvaardigd belang om gegevens van gecontroleerde sportvissers te noteren en te bewaren. U heeft dan geen toestemming van de sportvisser in kwestie nodig, maar het is wel van belang om de verzamelde gegevens zorgvuldig te behandelen. Dit betekent dat de gegevens niet zomaar met derden mogen worden gedeeld, zorgvuldig en veilig moeten worden bewaard en het liefst na een vaste termijn (bijvoorbeeld drie jaar) moeten worden vernietigd.